Keurtech vzw
Erkend Controleorganisme

Hoe kunt u ons contacteren?

Voor opmerkingen, feedback of offerteaanvraag kunt gebruikmaken van ons contactformulier. Wij nemen dan zsm contact met u op telefonisch of per E-mail.

U kunt ook ons direct contacteren telefonisch of via E-mail: tel nr: 0470 50 79 92, Email adres: info@keurtech.be.


 


Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van KEURTECH uitgaande offertes en alle door haar geleverde diensten, behoudens wanneer een wettelijk voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

Artikel 2. opdrachtbevestiging
Keurtech start met de uitvoering van werkzaamheden pas nadat de keuringsopdracht door de opdrachtgever is bevestigd. Dit gebeurt schriftelijk, per mail of telefonisch.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Per 1 januari van elke jaar worden de prijzen van KEURTECH geïndexeerd volgens het AGORIA index.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q.opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 3. Wederzijdse vertrouwelijkheid
KEURTECH verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van KEURTECH aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van KEURTECH, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 4. Facturering
KEURTECH factureert bij oplevering van de rapportage.
In geval van langlopende opdrachten kan KEURTECH een deel van het totale bedrag tijdens het uitvoeren van de opdracht factureren. Dit gebeurt na overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5. Klachten binnen 8 dagen
Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent.

Artikel 6. Betaling binnen 15 dagen
Alle facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum.
De keuringsrapporten worden pas vrijgegeven als de factuur door de opdrachtgever is betaald. Keuringsrapporten worden digitaal per mail verzonden of in uitzonderlijk situaties per post.

Artikel 7. Schadevergoeding en verwijlintresten
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 100 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KEURTECH de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door KEURTECH het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Geschillen
Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Enkel het Belgische en Europese recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.